top of page

תנאי שימוש

1. תנאים והסכמה כללית
 

ברוכים הבאים לאתר (להלן: "האתר") המנוהל על ידי [ריי אירועים ומכוני יופי בע"מ] (להלן: "החברה") והפועל למכירת משקאות אלכוהוליים (להלן: "המשקאות"). השימוש שלך בשירותים באמצעות האתר מהווה הסכמה מלאה מצדך לציית ולהתחייב בתנאי שימוש אלו. תנאי שימוש אלו מהווים אפוא הסכם מחייב בינך ובין החברה. אנא הקדש מזמנך לעיין בקפדנות לפני שימוש באתר. בכל פעם שתיכנס לאתר ו/או תשתמש בשירותים המוצעים באתר, תאשרר הלכה למעשה את הסכמתך לתנאי שימוש אלו, כפי שיהיו בתוקף באותה עת. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלו עשויים להיות כפופים לשינויים ללא הודעה מראש, כמפורט להלן. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.

 

כל הגולש ו/או המבקר באתר ו/או המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר, לרבות רכישת ואספקת המשקאות המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך, ואף אם לא ביצע כל רכישה כאמור (להלן: “הרוכש”), מצהיר ומתחייב, כי קרא את תנאי שימוש אלו, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 

יודגש כי מכירה או הספקה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנה אסורה בהחלט!

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

2. כללי
 

האמור בתנאי שימוש אלו ובאתר מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 

כותרות תנאי שימוש אלו נקבעו לצרכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות תנאי שימוש אלו.

 

החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את תנאי שימוש אלו מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח תנאי שימוש אלו המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתנאי השימוש המעודכנים.

 

מכיוון ש"טעות לעולם חוזרת", טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור משקאות ו/או מחיריהם לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

 

תמונות המשקאות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המשקאות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המשקאות במציאות.

 

בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות תנאי שימוש אלו. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

 

המידע הקיים בספרי החברה, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר וענין.

 

בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר, לרבות בעניין מבצעים, חידושים באתר, פרסומות וכדומה. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר.

 

בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישות באתר ניתן לפנות בדוא"ל ל- office@tom-bar.co.il.

 

3. תנאי שימוש
 

כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ואשר כל בעלי מניותיה ומנהליה הינם בגירים שגילם עולה על 18 שנים) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי שלהלן (ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט,  אמריקן אקספרס), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי, רשאי לבצע פעולה באתר.

 

למרות הרשום לעיל, האתר אינו תומך בכרטיסי אשראי נטענים של חברת כ.א.ל וכן אינו תומך בכרטיסי אשראי של חברת דיינרס.

 

הזמנתו של רוכש לרכישת המשקאות ולאספקתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל אישור החברה לכתובת הדוא"ל של הרוכש כי ההזמנה התקבלה, טופלה, ותישלח לכתובת שהזין בטופס הזמנתו; (2) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי; (3) המשקאות שהוזמנו קיימים במלאי; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המשקאות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן, (5) הרוכש הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.

 

בעת ביצוע ההזמנה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי ושם משפחה / שם חברה, תאריך לידה, מס' טלפון, כתובת, דוא"ל ואופן התשלום. מובהר כי לאחר ביצוע ההזמנה אין החברה שומרת מידע שאינו משרת תכלית כשרה או מידע שאסור עליה לשמור על-פי דין. 

 

4. מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה
 

רוכש באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. הרוכש יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה לחברה.

 

קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת משקאות תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הרוכש, והכול בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

 

הזמנה "גדולה", כהגדרתה על ידי החברה, תחייב, בנוסף לאמור לעיל, אישור מיוחד על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כתנאי לקבלתה ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך. "הזמנה גדולה" בהקשר זה משמעה: הזמנה של עשרה (10) משקאות ומעלה.

 

במקרה שנמצא, כי המשקאות שהוזמנו על ידי הרוכש אינם במלאי, תודיע החברה לרוכש באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת החברה), כי המשקאות אינם מצויים במלאי. במקרה כזה, יוכל הרוכש לבחור משקאות חלופיים או לקבל את כספו בחזרה, על פי בחירת הרוכש.

 

אלא אם צוין אחרת, אין לבצע כפל מבצעים באתר וסל הקניות מסוגל להכיל קופון מבצע אחד בלבד בכל זמן נתון. 

 

5. משתמש רשום
 

כל רוכש יכול להירשם כמשתמש רשום באתר, ללא עלות. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים מזהים, לרבות: שם, שם משפחה, מספר ת.ז., תאריך לידה וכדומה, ובסופו יקבל הרוכש שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום"). מובהר כי החברה לא תשמור כל מידע שאינו משרת תכלית כשרה או מידע שאסור עליה לשמור על-פי דין.

 

משתמש רשום יהיה זכאי לקבל מידע מהחברה ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים וכדומה. משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום. האחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות חלה על המשתמש הרשום ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא זה.

 

פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר, כך שמשתמש רשום לא יידרש להזין את פרטיו האישיים מחדש בכל הזמנה.

 

6. תשלום
 

ברכישת משקאות באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.

 

המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 

החברה תהיה רשאית לאשר, מעת לעת, אם תמצא לנכון, כי תשלום התמורה יפרע במספר תשלומים, עם או ללא חיוב בריבית וכן תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות החלטתה מעת לעת.

 

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL.

 

במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה לרוכש, באמצעות הדוא"ל, את ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטלה והודעה תישלח לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

מובהר כי ככל ותבוצע הזמנה על חשבון "משתמש רשום", ולאחריה לא יכובד החיוב על ידי חברת האשראי, חשבון "המשתמש הרשום" ייחסם עד לבירור וגביית החיוב בשנית על ידי החברה.

 

7. פרטי הרוכש ואבטחת האתר
 

האתר מאובטח בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם לאבטחת תוכן. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי של הרוכש אל מחשבי החברה מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL).

בעת ביצוע הזמנה למשקאות המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: "המידע"). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.

 

עם ביצוע הרכישה באתר נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, כתובת דוא"ל וכדומה) יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות הדין.

 

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה, למעט בכפוף להוראות כל דין (למשל במידה ותידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי).

 

על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של רוכש לצד שלישי במקרים בהם: הרוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הרוכש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הרוכש לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.

 

עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הרוכש כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

 

החברה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של הרוכש, ללא זיהוי הרוכש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים וזאת ללא צורך בקבלת הסכמתו.

 

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לכך שמאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע השמור. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לרוכש, במישרין או בעקיפין, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה עקב כך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

 

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" ("cookies") על מנת לספק לרוכש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהרוכש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 

מובהר כי פרטי כרטיס האשראי של הרוכש לא ישמרו במאגרי המידע של החברה. 
  

8. משלוחים וזמני אספקה
 

בנוסף למחירי המשקאות המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי משלוח בסכום התלוי בסוג ומקום המשלוח. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את מחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

בעת הזמנת המשקאות יבחר הרוכש את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: "אזורי חלוקה"). לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

 

אספקת המשקאות שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת מוצריה יכולה החברה להחליט שלא לספק משקאות לרוכש ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי,  בין השעות: מ-11:00 ועד 19:00, ובתיאום מול הרוכש. אפשרות לאיסוף עצמי – אך ורק באישור ובתיאום מראש מול החברה.

 

מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא"ל כמפורט לעיל, יקבל הרוכש את המשלוח תוך כ-5  ימי עסקים (זמני האספקה עלולים להשתנות בהתאם לאיזור המגורים). ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וחגים, וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כח עליון" כהגדרתו להלן.

 

המשלוח יימסר לרוכש או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הרוכש בהזמנה בלבד, בכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.

 

במקרה והרוכש לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הרוכש. במידה ובמועד החדש שתואם עם הרוכש, לא יהיה הרוכש נוכח בעת האספקה בכתובת המבוקשת, יוחזרו המשקאות לחברה ותיאום מועד חלופי לאספקה יהיה באחריות הרוכש על ידי התקשרות לחברה ותיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הרוכש בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים הנהוגים בחברה ולרוכש לא תהיה טענה ו/או דרישה בנושא זה. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הרוכש בדמי משלוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את חברת השליחויות ו/או להשתמש במקביל בשירותיה של חברה אחרת, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

     

9. שינוי או ביטול הזמנה והחזרת משקאות
 

על הרוכש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו, ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שנשלחה לו בעת הרכישה.

הרוכש יהא רשאי לבטל כל הזמנה באמצעות האתר טרם ביצוע משלוח ההזמנה למענו.

 

ככל שנתקבלה ההזמנה במענו של הרוכש, יהא רשאי הרוכש לבטלה בתוך 14 יום מעת קבלתה, למעט לעניין משקאות ומוצרי מזון, אשר לגביהם לא קיימת מדיניות החזרה. ככל שביטול ההזמנה אינו מבוצע עקב פגם או אי-התאמה, תהא החברה זכאית לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש בגין ביצוע העסקה, וכן את דמי המשלוח שנגבה מהחברה בגין ביצוע המשלוח למענו של הרוכש.

 

יודגש כי הזמנת משקאות ומוצרי מזון לא ניתנת להחזרה. על אף האמור לעיל, החברה יכולה לקבוע, מעת לעת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הרוכש יהיה רשאי לבטל את הזמנת המשקאות בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, וזאת בכפוף להחזרת המשקאות כשהם סגורים ובאריזתם המקורית כשזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בהם כל שימוש ולא נגרם להם כל נזק וכן בכפוף להצגת חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

 

שינוי הזמנה על ידי הרוכש יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה, וזאת מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם הרוכש כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה או בקשה להחזרה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר לרוכש באמצעות הטלפון, ולא תהיה  לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.

 

במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הרוכש, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.

 

החברה תהא רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין החברה, וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המשקאות, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה ולרוכש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: "כח עליון").

     

10. אחריות
 

אחריות למשקאות הנמכרים באתר:

האחריות לטיב המשקאות המוצעים לרכישה באתר חלה על היצרנים של המשקאות.

 

הנתונים המופיעים על המשקאות הם נתונים של יצרני המשקאות ובאחריותם הבלעדית.

 

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמשקאות המוצגים ברשימת המשקאות באתר.

 

הגבלת אחריות:

על גבי כל המשקאות הנמכרים באתר מצוינים פרטים שסופקו ע"י יצרני המוצרים או היבואנים שלהם, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש לגבי כל משקה.

 

האחריות הבלעדית למשקאות, לטיבם, לאיכותם ולכל מידע או מצג בקשר אליהם, לרבות שמות היצרנים או שמות היבואנים, טיב המשקאות, תכונותיהם, תמונותיהם, וכל מידע בקשר אליהם, חלה על יצרני המשקאות או יבואני המשקאות בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לכך.

 

החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה או הובלה של המשקאות, וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה: (1) רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או מזדון של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בפרטי הרוכש באתר, וכדומה; (2) מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון (כהגדרתו לעיל); (3) משקאות שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין; (4) תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו; (5) אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המשקאות בין מועד פרסום המשקאות באתר לבין מועד האספקה המתוכנן.

 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על התמורה ששולמה בפועל על המשקאות שהוזמנו על ידי הרוכש.

 

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון (כהגדרתו לעיל), החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכש ו/או למי מטעמו.

 

החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמשקאות המוצגים באתר.

     

11. שימוש בלתי ראוי באתר
 

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

     

12. בעלות
 

השירותים והאתר וכל התכנים המופיעים בהם, לרבות וללא הגבלה, השם, התוכנה, הטכנולוגיות, קוד המקור, הרעיונות, עיצוב, התמונות, ההנפשה, הסאונד, שיטות הפעולה, הזכויות המוסריות, המסמכים והפריטים הווירטואליים של החברה ו/או של השירותים ו/או של האתר, הם רכושה הבלעדי של החברה, או מצויים בשימוש מכוח היתר שהוענק על ידי מעניקי הרישיון לטובתה. החברה (או מעניקי הרישיונות לטובתה, לפי העניין) תחזיק בכל הזכויות, זכויות הבעלות וזכויות הקניין בשירותים ו/או באתר ובכל התכנים המופיעים בשירותים ו/או באתר ובכל הזכויות הקניין הרוחני הקשורים בהן, לרבות וללא הגבלה, בכל זכויות היוצרים, הפטנטים, סימני המסחר, השמות המסחריים, זכויות המדגם וכן בכל הזכויות הקנייניות המוגנות האחרות בקשר עם השירותים ו/או עם האתר.

 

על אף כל הוראה בניגוד לכך בתנאי שימוש אלו, הרוכש מסכים לכך שלא תהיה לו כל זכות או בעלות בשירותים ו/או באתר ו/או בכל תוכן המופיע בהם. השם והלוגו של החברה, וכן כל סימני מסחר אחרים הנכללים בשירותים ו/או באתר הם סימני מסחר המצויים בבעלותה הבלעדית של החברה. כל השמות המסחריים או סימני המסחר מצד שלישי עשויים להופיע בשירותים ו/או באתר הם סימני מסחר המצויים בבעלותם של בעליהם השונים בהתאמה. אף סעיף בתנאי שימוש אלו, וכן אף עניין אשר נכלל בשירותים ו/או באתר, לא יגרמו, או ישתמעו כאילו הם גורמים, לביצוע העברה או להענקה של כל זכויות בכל שם, סימן או לוגו וכל הזכויות לאותם שמות, סימנים או לוגואים שמורות לחברה ולבעליהם השונים בהתאמה.

 

בנוסף מובהר כי הרוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר ו/או את התוכן של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

 

האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המשקאות המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה. כמו כן, אין להעתיק ולהשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה.

     

13. אתרים מקושרים; פרסום
 

במידה וישנם קישורים או כל מידע אחר לאתרים או שירותים של צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מצד שלישי"), לחברה אין שליטה בזמינותם ובתוכנם של אתרים אלו ושל השירותים שהם מציעים. כל חשש אשר יקום בקשר עם כל אתר מצד שלישי או כל קישור אליו ישירות, יש להפנות אל אותו אתר מסוים מצד שלישי. החברה אינה מציגה מצג או מצהירה כל הצהרה בקשר עם תכנים, טובין ו/או שירותים כלשהם שיספק כל אתר מצד שלישי, גם אם יקושר לשירותים. החברה לא תישא באחריות בגין כל תביעה הקשורה בתכנים, טובין ו/או שירותים של אתרי צד שלישי. אתרים מצד שלישי אינם מצויים בשליטתה של החברה, והם עשויים לאסוף מידע או לשדל להשגת מידע אישי מהרוכש. החברה אינה אחראית לתכנים, לנוהגים העסקיים או למדיניות הפרטיות או לאיסוף, לשימוש או לגילויו של מידע כלשהו שהאתרים האמורים עלולים לאסוף.

 

הרוכש מסכים לכך שבאתר עשויים להופיע ו/או להיות מוצגים פרסומות מצד שלישי. החברה אינה אחראית על פעולות שביצעו צדדים שלישיים המפרסמים באתר או לתכנים של פרסומות אלו. ההתקשרויות של הרוכש מול אותם מפרסמים מהווה הסכם בין הרוכש לבינם ולחברה אין כל אחריות או חבות בגין ההתקשרות האמורה והיא אינה צד לכל עסקה שעשויה לנבוע כתוצאה מאותה התקשרות בין הרוכש לבין המפרסם.

     

14. דין וסמכות שיפוט
 

הדין החל על תנאי שימוש אלו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, הוא הדין הישראלי בלבד. כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או רוכש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר חיפה בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

     

bottom of page